Úvrať na konci světa II.

JÍZDNÍ ŘÁD

 
Stejně důležité jako plánek kolejiště, je i vytvoření jízdního řádu (GVD), podle kterého bude kolejiště provozováno. To neznamená že po kolejišti nelze jezdit jinak, provádění testovacích jízd a pod. je stejně zábavné. Osobně se přikláním k alespoň minimálnímu náznaku provozu.
 
Pro vytvoření provozu musí být možnost napodobit provoz od někud někam. Taky je důležité aby se dalo z kolejiště někam “odjet”. K tomu poslouží skryté nádraží. Plánek skrytého nádraží není uveden, každý si upraví podle vlastní potřeby, složitosti provozu. Pro níže popsaný jízdní řád a taky pro vlastní lenivos (nechce se mi zbytečně často odskakovat do SN) jsem volil variantu se čtyřmi kolejemi. Tři koleje jsou využity pro manipulační vlaky, každý má jiné vozy. Můžou mít stejnou lokomotivu, pro lepší ošálení diváků. Dále je potřeba tři motorové vozy pro osobní dopravu, kromě dvou spěšných vlaků jezdí všechny osobní vlaky solo motorové vozy, pro zmíněný spěšný vlak opatříme přípojný vůz. Z nákladních vozů jsou potřeba kryté vozy, plošinové, nízkostěnné pro přepravu dřeva z Pačejova, a nějaké nákladní vozy pro přepravu uhlí do uhelných skladů. Pro místní pivovar lze použít kryté, chladící vozy, případně vozy na přepravu sladu.
 
Jako pomocníka při tvorbě jízdního řádu používám program pro tvorbu GVD který je na stránkách Klubu modelářů OSTRAMO. Odkaz http://jub.parostroj.net/wiki/Grafikon Tento program, kromě tvorby GVD umí generovat i další součásti, jako staniční jízdní řád, sešitový jízdní řád, umožňuje sestavování oběhů souprav, atd..
 
Číslování vlaků:
Pro číslovaní používám takovýto čtyřmístný systém, první číslo značí druh vlaku, případně vymezuje část trati po které vlak jezdí.
Spěšné vlaky začínají číslem 1, další čísla jsou pořadí vlaku, bez dalšího významu.
Osobní vlaky jedoucí celou tratí (přes úvrať) začínají číslem 2, vlaky jedoucí pouze v relaci Újezd-Hrádek začínají číslem 3, vlaky na rameni Hrádek-Pačejov začínají číslem 4. Další čísla jsou pořadová, vyjma varianty 45XX, kdy číslo 5 udává smíšený vlak s přepravou osob
Soupravové vlaky začínají číslem 7, další čísla jsou pořadová.
Manipulační vlaky začínají číslem 8, druhé číslo má stejný význam jako první číslo u osobních vlaků, další čísla jsou pořadová
Vlečkové vlaky začínají číslem 9, další čísla jsou pořadová.
Pro rozlišení by se dal použít ještě způsob různého počtu čísel pro jednotlivé druhy vlaků. Vlaky osobní přepravy dvou až čtyřmístná čísla, vlaky nákladni dopravy pěti až šestimístná. Tento způsob bych přenechal na složitější a rozsáhlejší kolejiště.
 

Jeden den na kolejišti.

Obsluhu kolejiště bezproblémů zvládne jeden člověk, tomu jsem se to snažil přizpůsobit. Ikdyž je vytvořený jízdní řád s časovými údaji, nepředpokládám že někdo bude mít čas dívat na hodinky, proto jsem se snažil dle zkušeností vytvořit jízdní řád, takříkajíc “na práci”, což znamená že se v jednom okamžiku na kolejišti odehrává jedna činnost. Může jet vlak, nebo probíhat posun.
 
 
Provoz začne tím že se do skrytého nádraží Újezd (SN) nachystají soupravy a po kolejišti se rozestaví vozy.
V SN na kolejích (B, C, D) jsou připraveny tři soupravy pro manipulační vlaky, Na koleji (A) stojí za sebou dva motorové vozy, M286 a M240 pro vozbu Os a Sp vlaků. Na vlečce velkoskladu potravin stojí jeden krytý vůz. V Hrádku je motorový vůz M152 v jednomístné remíze a na koleji 2a stojí odstavený přípojný vůz pro MSp 1101. Na vlečky pivovaru a uhelných skladů umístíme vozy dle uvážení, ale mohou zůstat i bez vozů, zejména uhelné sklady nejsou zásobovány nijak pravidelně. V Pačejově je u skladiště přistavený krytý vůz pro konve s mlékem, na volné skládce je jeden vůz pro nakládku.
 
Ve 3:10 odjíždí z Újezdu (kolej B) manipulační nákladní vlak Mn 8300. V Hrádku přistaví vozy ke skladišti kolej 3a na volnou skládku kolej 6. Sestaví Vleč 9001 do velkoskladu potravin. Ve 4:00 vyjede z remízy motorový vůz, přestaví se na kolej č.3. V 4:20 odjíždí soupravově Sv 7100 do Pačejova. Sestavený Vlečkový vlak ve 4:25 odjede na obsluhu vlečky odkud se ve 4:40 vrátí zpět do Hrádku na kolej č. 2 kde vyčká příjezdu osobních vlaků. Po páte hodině přijíždí do Hrádku MOs 4101 z Pačejova, chvíli po něm M240 jako MOs 3100 z Újezdu, po přestupu cestujících se oba vlaky vydávají na zpáteční jízdu. Po jejich odjezdu manipulák dokončí posun v Hrádku a v 5:40 odjíždí s Mn 8301 do Újezdu. V 6:25 přijíždí do Hrádku na první kolej MOs 3102. O půl sedmé odjíždí z Pačejova MOs 2101 jako přímý spoj do Újezdu. V 6:41 odjíždí z Hrádku. V SN odstavit na (kusou). Po jeho odjezdu M240 přestaví z první koleje na třetí kolej odkud 6:45 odjíždí do Pačejova jako MOs 4102. V 7:05 přijíždí M286 jako spěšný vlak MSp 1100 do Hrádku na první kolej. Po výstupu cestujících zajede na kolej 2a pro odstavený přípojný vůz a sestaví na první koleji MSp 1103 vyčká příjezdu MOs 4103 z Pačejova a v 7:25 odjíždí do Újezdu. (přepřah v SN) V 7:35 odjíždí z Hrádku MOs 4104 do Pačejova. Po vystoupení cestujících zajede na druhou kolej ke skladišti pro naložený krytý vůz, vrátí se i s krytým vozem na první kolej a vyčká odjezdu v 8:40 jako smíšený vlak MOs 4501. V 8:00 z koleje (C) v Újezdu vyjíždí manipulační nákladní vlak Mn8802, veze zátěž pro vlečky pivovaru a uhelných skladů v Hrádku. Po ukončení posunu zůstane lokomotiva na první koleji, kde počká na příjezd smíšeného vlaku MOs 4501 v 8:47 odebere krytý vůz, ten zařadí do svoují soupravy. Po příjezdu MOs 3104 do Hrádku odjíždí Mn 8803 do Újezdu. V Hrádku proběhne přestup cestujících a osobní vlaky se rozjedou do svých cílových stanic MOs4106 v 9:20 a MOs 3103 v 9:40. Motorový vůz na nástupišti v Pačejově změní číslo a jako přímy osobní vlak do Újezdu MOs 2103 se v 10:20 vydá na cestu, v Hrádku vyčká příjezdu motoráku MOs 3106, který je po výstupu cestujících odstaven do remízy. Po příjezdu MOs 2103 do Újezdu nastává krátká dopolední siesta. Té se dá využít pro manipulaci v SN, výměna zátěže manipulačních vlaků, atd.. Manipulační vlak Mn8200 odjíždí z Újezdu v 11:40 po přepřažení lokomotivy v Hrádku pokračuje do Pačejova. Ke skladišti přistaví krytý vůz, u volné skládky provede výměnu vozů a vyčká na druhé koleji příjezdu MOs 2100. Motorák se v Pačejově dlouho nezdrží, po výměně cestujících odjíždí jako MOs 2105 zpátky do Újezdu. Manipulační vlak se přestaví na první kolej a připraví se k odjezdu. Ve 13:20 se vydá na zpáteční cestu, v Hrádku dobere naložený vůz od skladiště a v 13:45 odjíždí z Hrádku do Újezdu. Ve 14:00 odjíždí z Újezdu do Pačejova MOs 2102. Po příjezdu MOs 2102 do Pačejova proběhne výměna cestujích a motorák se vrací jako MOs 2107 do Újezdu. Ještě před jeho odjezdem se v Hrádku posunuje. Odstavený motorák je třeba přestavit od remízy ke skladišti na kolej 3a kde počká příjezdu MOs 2107, ten v Hrádku vyčká příjezdu spěšného vlaku MSp 1102 ve 14:40. Po odjezdu MOs 2107, motorák z koleje 3a přestaví na třetí kolej před staniční budovu, pro nástup cestujících a ve 14:55 odjede jako MOs 4108 do Pačejova. V pačejově proběhne obvyklý obrat na MOs 4105. Mezi tím v Hrádku proběhne manipulace se soupravou spěšného vlaku, přípojný vůz se odstaví na kolej 2a, kde bude odstavan až do dalšího dne pro MSp 1101. Motorový vůz se vrátí na první kolej kde vyčká příjezdu MOs 4105 a v 15:20 odjíždí do Újezdu. Motorový vůz od vlaku MOs 4105 se přestaví do remízy, kde vyčká na další výkon. V 15:45 přijíždí do Hrádku manipulační vlak Mn8302, do příjezdu MOs 2104 sestaví vlečkový vlak Vleč9003. Po návratu Vleč9002 proběhne obsluha vleček pivovaru a uhelných skladů tím je sestavený manipulační vlak Mn8303. V 17:30 odjíždí z Pačejova MOs 2109 po krátkém pobytu v Hrádku pokračuje do Újezdu. V 18:00 odjíždí z Hrádku Mn 8303. Po jeho odjezdu přejede motorový vůz odstavený v remíze na třetí kolej před staniční budovu, kde vyčká příjezdu MOs 3110 a odjede v 18:30 jako MOs4110 do Pačejova. MOs 3108 přechází na MOs 3105. Další křižování osobních vlaků v Hrádku proběhne kolem půl osmé. Poslední spěšný vlak přijíždí MSp 1104 přijíždí z Újezdu do Hrádku ve 20:25, zde již na cestující čeká MOs 4109. Tenodjíždí jako MOs 4114 do Pačejova. Ve 21:00 odjíždí z Pačejova poslední přímý osobní vlak do Újezdu MOs 2111. V Hrádku je možný přestup mezi MOs 2111 a MSp 1104. Ve 22:20 odjíždí z Újezdu MOs 2106, tento vlak bývá málo využitý, cestuje s ním jen několik zamšstnanců, kteří se vrací po odpolední směně. MOs 2106 po příjezdu do Pačejova vyčká vystoupení cestujících a soupravově odjíždí ve 22:50 do Hrádku, kde zajíždí do remízy, kde motorový vůz bude odstaven.